Stratégia & akčný plán

Stratégia implementácie INSPIRE v SR

Stratégia implementácie INSPIRE v Slovenskej republike (ďalej len Stratégia) predstavuje rámcový dokument, ktorý poskytuje prehľad cieľov a požiadaviek vyplývajúcich zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES pre vytvorenie a prevádzkovanie infraštruktúry priestorových informácií v Európskom spoločenstve (INSPIRE), ďalej len “Smernica INSPIRE” v časovom horizonte do roku 2021.

Dokument "Stratégia implementácie INSPIRE v Slovenskej republike do roku 2021"

Akčný plán implementácie INSPIRE v SR

bližšie špecifikuje implementačnú časť Stratégie. 

Na základe listu env.d.4(2015)5999188 a záverov bilaterálneho stretnutia medzi zástupcami Slovenskej republiky a Európskej komisie zo dňa 11.03.2016 v Bruseli a v súlade so Stratégiou implementácie INSPIRE v SR bol pripravený Akčný plán implementácie INSPIRE pre obdobie rokov 2016-2021. Predmetný akčný plán bol pripravený Kontaktným bodom za INSPIRE pre SR a schválený konzultáciou s Koordinačnou radou Národnej infraštruktúry priestorových informácií. Dokument bol taktiež sprístupnený k verejnej konzultácii. Plná verzia je k dispozícii v prílohe 10.4 INSPIRE Správy členského štátu:  Slovenská republika, 2016.

Slovenská Republika - INSPIRE Akčný Plán 2016 - 2021 

P.Č.Názov Aktivity (Výstup aktivity)MíľnikZodpovedný  /spolu-zodpovednýPoznámkaStav plnenia
 Koordinácia    
01Príprava INSPIRE implementačnej stratégie

(INSPIRE implementačná stratégia)
09/2016MŽP SR / KR NIPIDokument poskytujúci podrobné spresnenie podmienok implementácie legislatívnych požiadaviek Smernice INSPIRE (2007/2/ES) pre obdobie rokov 2016 - 2020Splnená
02Koordinácia aktivít Expertnej skupiny a Technických skupín

(Organizovanie a dokumentácia aktivít a výstupov Expertnej skupiny a Technických skupín)
2016 - 2021MŽP SR / KR NIPIPravidelné informácie poskytované členom Koordinačnej rady a publikované prostredníctvom webstránok SK INSPIREPlnená priebežne
03Koordinácia s aktivitami eGovernment a Open Data

(Úlohy a výstupy v súlade s požiadavkami eGovernment a príprava údajov pre Portál otvorených dát + ďalšie súvisiace výstupy)
2016 - 2021MŽP SR / ÚPVII / USVROS / KR NIPIKoordinácia s aktivitami eGovernment a Otvorených údajovPlnená priebežne:

eGov

OpenData
04Zvyšovanie povedomia o NIPI

(Organizácia konferencií, EnviroIForum, INSPIRUJME SE, publikácia informácií cez webstránky SK INSPIRE)
2016 - 2021MŽP SR / KR NIPIPodujatia, publikované a odkomunikované informáciePlnená priebežne
 Interoperabilita priestorových údajov a služieb    
05Inventarizácia a vyhodnotenie INSPIRE mapovacích tabuliek

(Zoznam identifikovaných INSPIRE mapovacích tabuliek s relevantnou aktualizáciou Registra Povinných osôb)
2016MŽP SRVýsledky analýzy implementované v Registri povinných osôbPlnená priebežne
06Usmernenie k Interoperabilite priestorových údajov a služieb

(Aktualizované prezentácie a v prípade potreby aj video usmernenia)
2016MŽP SR Plnená priebežne
07Identifikácia prioritných priestorových údajov

(Identifikované priestorové údaje)
2016MŽP SR / KR NIPIPrioritizácia na základe aktivity MIWP "Priority list of data sets" a INSPIRE legislatívnych požiadaviek (novozhromaždené a vo výraznej miere reštrukturalizované súbory priestorových údajov z prílohy I Smernice INSPIRE)Plnená priebežne
08Poskytnutie úvodných prioritných súborov priestorových údajov

(Sprístupnené úvodné prioritné priestorové údaje)
2016KR NIPIHarmonizované súbory priestorových údajov  - v prípade novozhromaždených a vo výraznej miere reštrukturalizovaných súbory priestorových údajov z prílohy I Smernice INSPIRE. Pre ostatné prípady môžu ostať súbory v pôvodnej štruktúre akej sú vytvárané a spravované.Splnená
09Poskytnutie všetkých prioritných súborov priestorových údajov

(Sprístupnené zostávajúce prioritné priestorové údaje)
12/2018MŽP SR / KR NIPIV rámci aktivít "MIWP action Priority list of data sets".Plnená priebežne
10Poskytnutie ostatných súborov priestorových údajov v súčasnej podobe.

(Sprístupnené priestorové údaje v súčasnej podobe)
12/2016KR NIPIPoskytnutie súborov priestorových údajov spadajúcich obsahovo do definícií INSPIRE v súčasnej podobe (štruktúre)Plnená priebežne
11Poskytnutie všetkých súborov priestorových údajov z prílohy I Smernice INSPIRE

(Sprístupnené všetky harmonizovanbé dostupné súbory priestorových údajov z prílohy I Smernice INSPIRE)
2017KR NIPI Splnená
12Poskytnutie všetkých novozhromaždených a vo výraznej miere reštrukturalizovaných súbory priestorových údajov z príloh II a III Smernice INSPIRE

(Sprístupnené všetky novozhromaždené a vo výraznej miere reštrukturalizované súbory priestorových údajov z príloh II a III Smernice INSPIRE)
2018KR NIPI Zatiaľ splnená len čiastočne
13Poskytnutie všetkých zostávajúcich súborov priestorových údajov z príloh II a III Smernice INSPIRE)

(Sprístupnené všetky zostávajúce súbory priestorových údajov z príloh II a III Smernice INSPIRE)
2020KR NIPI Zatiaľ splnená len čiastočne
 Metaúdaje    
14Dokumentácia prioritných súborov priestorových údajov a služieb prostredníctvom metaúdajov

(Metaúdaje pre prioritné súbory priestorových údajov a služieb)
2016MŽP SR / KR NIPINa základe vývoja diskusie na Európskej úrovni INSPIRE aktivít "MIWP 2021 - 2024".Plnená priebežne
15Dokumentácia ostatných súborov priestorových údajov v súčasnej podobe z príloh II a III Smernice INSPIRE)prostredníctvom metaúdajov

(Metaúdaje pre ostatné súbory priestorových údajov v súčasnej podobe z príloh II a III Smernice INSPIRE
12/2016KR NIPI Plnená priebežne
16Pravidelná aktualizácia metaúdajov pre harmonizované súbory priestorových údajov a služby, ktoré sú v súlade s legislatívnymi požiadavkami a technickými odporúčaniami

(Metaúdaje dokumentujúce harmonizované súbory priestorových údajov a služby)
2017-2021KR NIPI Plnená priebežne
 Služby priestorových údajov    
17Poskytnutie vyhľadávacích, zobrazovacích a ukladacích služieb pre zdokumentované prioritné súbory priestorových údajov

(Prioritné súbory priestorových údajov dostupné prostredníctvom Národného a Európskeho Geoportálu)
TBDMŽP SR / KR NIPI Plnená priebežne
18Poskytnutie vyhľadávacích, zobrazovacích a ukladacích služieb pre zdokumentované ostatné súbory priestorových údajov v súčasnej podobe

(Ostatné zdokumentované súbory priestorových údajov v súčasnej podobe dostupné prostredníctvom Národného a Európskeho Geoportálu)
12/2016KR NIPI Plnená priebežne
19Poskytnutie vyhľadávacích, zobrazovacích a ukladacích služieb pre všetky priestorové údaje z prílohy I Smernice INSPIRE

(Všetky priestorové údaje z prílohy I Smernice INSPIRE dostupné prostredníctvom Národného a Európskeho Geoportálu)
2017KR NIPI Splnená
20Poskytnutie vyhľadávacích, zobrazovacích a ukladacích služieb pre všetky novozhromaždené a vo výraznej miere reštrukturalizované súbory priestorových údajov z príloh II a III Smernice INSPIRE

(Všetky novozhromaždené a vo výraznej miere reštrukturalizované súbory priestorových údajov z príloh II a III Smernice INSPIRE dostupné prostredníctvom Národného a Európskeho Geoportálu)
2018KR NIPI Zatiaľ splnená len čiastočne
21Poskytnutie vyhľadávacích, zobrazovacích a ukladacích služieb pre všetky zostávajúce súbory priestorových údajov z príloh II a III Smernice INSPIRE

(Všetky zostávajúce súbory priestorových údajov z príloh II a III Smernice INSPIRE dostupné prostredníctvom Národného a Európskeho Geoportálu)
2020KR NIPI Zatiaľ splnená len čiastočne
 Zdieľanie údajov a služieb    
22Tvorba "Licenčnej politiky NIPI" 

(Dokument "Licenčnej politiky NIPI")
2016TPVSS / KR NIPI Splnená
23Využívanie Harmonizovaných Dohôd o spoločnom využívaní súborov a služieb priestorových údajov2016KR NIPIVyužívaním Základných a CC-BY licenciíPlnená čiastočne
 Monitoring a reporting    
24Príprava SK INSPIRE monitoringu pre 2015 - 2020

(SK INSPIRE Monitoring 2016-2021)
KaždoročneMŽP SR / KR NIPI Splnená
25Príprava SK INSPIRE Správ 2016, 2019 (SK INSPIRE Správy 2016, 2019)2016, 2019MŽP SR / KR NIPI Splnená

Doplňujúce info k bilaterálnemu rokovaniu SK - EK DG ENV: