Koordinácia

Koordinácia

Koordinácia

Zabezpečenie naplnenia legislatívnych požiadaviek a očakávaní aplikačnej praxe je potrebné podporiť procesom koordinácie dotknutých subjektov. 

Samotný proces koordinácie INSPIRE je realizovaný na 2 hlavných úrovniach (governance):

Realizácia procesu koordinácie je tvorená súborom komunikačných a organizačných aktivít a nástrojov, zabezpečujúcich výmenu informácií smerom z EÚ na národnú a nižšie úrovne ako aj spätne.