eGovernment

Implementáciu a prevádzku NIPI je potrebné realizovať vo väzbe na širší kontext elektronizácie verejnej správy. Sekcia poskytuje základné informácie o oblastiach prienikov INSPIRE a eGovernmentu na Slovensku. 

Strategický kontext

 • Európska dátová stratégia - vytyčuje stratégiu politických opatrení a investícií s cieľom dosiahnuť, aby sa EÚ stala lídrom v spoločnosti založenej na údajoch.  Explicitnú  referenciu  na  INSPIRE  nájdeme  práve  v špecifikácii 2.Spoločného európskeho  dátového  priestoru pre  európsku  zelenú  dohodu.
 • Stratégia digitálnej transformácie Slovenska - Vízia stratégie digitálnej transformácie Slovenska poskytuje široký priestor pre potenciál využitia priestorových údajov aslužieb ako aj pre zlepšenie ich obsahu ako aj kvality. 
 • Národná koncepcia informatizácie verejnej správy (NKIVS) - definuje strategické smerovanie elektronizácie verejnej správy s výhľadom do roku 2026. Vo väzbe na problematiku NIPI dokument nastavuje podmienky vrámci ktorých bude potrebné hľadať synergie.
 • Dokumenty strategických priorít - z ktorých viaceré ovplyvnia podmienky pre implementáciu a využitie NIPI.

Legislatíva

EU legislatíva

 • Akt o správe údajov - Nariadenie Európskeho parlamentu aRady (EÚ) 2022/868 z 30. mája 2022 o európskej správe údajov a o zmene nariadenia (EÚ) 2018/1724 (Data governance act).
 • Akt o údajoch (návrh) - Návrh Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o harmonizovaných pravidlách týkajúcich sa spravodlivého prístupu k údajom a ich používania (Data act).
 • Akt o digitálnych trhoch - Nariadenie Európskeho parlamentu aRady (EÚ) 2022/1925 z 14. Septembra 2022 o súťažeschopných a spravodlivých trhoch digitálneho sektora a o zmene smerníc (EÚ) 2019/1937 a (EÚ) 2020/1828 (Digital markets act).
 • Akt o interoperabilnej Európe - (Interoperable Europe Act) navrhuje zaviesť štruktúrovaný a spoluvlastnený rámec spolupráce EÚ pre verejnú správu.

SK legislatíva

 • Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ITVS) v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.
 • Vyhláška č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy.

Súvisiace referencie