Vyhlásenie o prístupnosti

Vyhlásenie o prístupnosti webu

Webové sídlo inspire.gov.sk má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z dôvodov:

Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií je v prípadoch kedy zverejnený súbor na stiahnutie je v inom ako štandardizovanom formáte. Ide napríklad o tabuľky, alebo prezentácie v iných, ako schválených formátoch. Na webovom sídle, ak je to možné zverejňujeme okrem zdrojového súboru aj alternatívne formáty.

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 01.01.2023.
Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 01.05.2023.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: inspire@enviro.gov.sk. Správcom obsahu a technickým prevádzkovateľom webu je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Webové sídlo bolo vytvorené na podporu aktivít súvisiacich s tvorbou a prevádzkou Národnej infraštruktúry pre priestorové informácie v podmienkach Slovenskej republiky. Obsah webového sídla je pravidelne aktualizovaný.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk