Články

Najnovšie články
31.08.2023

Česká informačná agentúra životného prostredia organizuje v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia ČR, Ministerstvom životného prostredia SR, Univerzitou Karlovou a Ministerstvom dopravy ČR konferenciu Copernicus Forum a Inspirujme se.

30.08.2023

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky iniciovalo proces validácie INSPIRE priestorových údajov a súvisiacich služieb.

21.06.2023

Identifikátory sú ako rodné čísla a zohrávajú dôležitú úlohu pri systematickom sprístupňovaní a využívaní priestorových údajov i metaúdajov, ktoré ich popisujú.

29.05.2023

Vo väzbe na legislatívne požiadavky ako aj očakávania aplikačnej praxe, sprístupní Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky novú verziu Informačného systému Registra priestorových informácií.

14.05.2023

Vo väzbe na aktivity potreby zjednotenia sprístupňovania priestorových údajov prostredníctvom legislatívnych iniciatív INSPIRE a Open Data (High value datasets) pripravila Európska komisia návrh mandátu pre aktivitu 2.5…

30.04.2023

Po pätnástich rokoch prevádzky websídla inspire.gov.sk, sprístupňuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky jeho novú druhú verziu. Veríme, že aj táto modernizovaná forma zdieľania informácií napomôže…

19.04.2023

V súvislosti so zabezpečením legislatívnych požiadaviek v oblasti INSPIRE monitoringu a podávania správ sprístupňuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky na konzultáciu návrh SK INSPIRE Country Fiche a…

17.03.2023

Krátka, no zaujímavá štúdia adresujúca aktuálne geopriestorové trendy vo väzbe na Open Data iniciatívu a komunitu (data.europa.eu).

31.01.2023

Začiatkom roku 2023 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie zverejnené nové Nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa stanovuje zoznam konkrétnych súborov údajov s vysokou hodnotou a podmienky ich uverejňovania a opakovaného…

31.01.2023

Dňa 30.12.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 25.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “Prehľad & perspektívy”. Príspevok poskytuje výstupy z tohto podujatia.


Zobraziť