SK

Proces koordinácie implementácie a zabezpečenia prevádzky infraštruktúry priestorových informácií v Slovenskej republike je realizovaný prostredníctvom nasledovných organizačných zložiek:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR)

V Slovenskej republike bola úloha gestorstva za Smernicu INSPIRE zadaná uznesením vlády Slovenskej republiky č. 745 z 03.10.2007 Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR). Transpozícia bola vykonaná zákonom o NIPI , ktorý nadobudol účinnosť 01.02.2010. MŽP SR taktiež zabezpečuje organizáciu aktivít Koordinačnej Rady a Expertnej skupiny Národnej Infraštruktúry Priestorových Informácií.

Okrem uvedeného zabezpečuje aj plnenie úloh: 

Koordinačná Rada Národnej Infraštruktúry Priestorových Informácií (KR NIPI)

Koordinačným orgánom pre budovanie a prevádzku infraštruktúry priestorových informácií v Slovenskej republike je Koordinačná rada Národnej infraštruktúry pre priestorové informácie (KR NIPI).

KR NIPI je tvorená zástupcami jednotlivých ústredných orgánov štátnej správy a samosprávy. Je zriadená rozhodnutím ministra životného prostredia, pričom jej hlavnou úlohou je koordinácia činnosti povinných osôb pri uplatňovaní zákona o NIPI. Členov menuje a odvoláva minister životného prostredia.

Viac informácií o KR NIPI

Expertná skupina Národnej Infraštruktúry Priestorových Informácií (ES NIPI)

Koordinačná rada zriadila ES NIPI pre účely praktickej a technologickej implementácie svojich rozhodnutí. Expertná skupina sa skladá z odborných pracovníkov nominovaných povinnými osobami. Expertná skupina pripravuje podklady pre koordinačnú radu na základe úloh vyplývajúcich z rokovaní koordinačnej rady a predkladá ich na rokovaní koordinačnej rady. Rokovania expertnej skupiny zvoláva Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá koordinuje činnosť expertnej technickej skupiny. Z rokovaní expertnej skupiny zástupca Slovenskej agentúry životného prostredia vytvára zápis o ktorom písomne informuje všetkých členov koordinačnej rady.

Viac informácií o ES NIPI