Pracovné skupiny

Pracovné skupiny slúžia na kolaboratívnu diskusiu a hľadanie riešení pre špecifické témy. Pre podporu implementácie INSPIRE boli na Slovensku vytvorené nasledovné tematické pracovné skupiny: 

PS IPD

Pracovná skupina pre podporu implementácie INSPIRE Prioritných Datasetov (pre environmentálne monitorovanie a podávanie správ). Jej cieľom je zabezpečiť identifikáciu a sprístupnenie tzv. INSPIRE prioritných datasetov. Tieto boli identifikované Európskou komisiou ako datasety, ktoré tvoria súčasť tzv. environmentálneho reportingu vo väzbe na definovaný zoznam právnych predpisov, v rámci ktorých členské štáty EÚ zabezpečujú súvisiaci reporting. 

Slovenská republika už od roku 2019 postupne identifikuje súvisiace datasety, sprístupňuje ich prostredníctvom INSPIRE služieb a dokumentuje prostredníctvom metaúdajov, tak aby boli dostupné cez Geoportál Európskej komisie

Pracovné stretnutia:

  • 03.02.2021: Pracovné stretnutie k INSPIRE prioritným datasetom (Zápis zo stretnutia)
  • 31.07.2020: Pracovné stretnutie k problematike END, IS Pitná voda a IS vody na kúpanie (Zápis zo stretnutia)
  • 29.07.2020: Pracovné stretnutie k zabezpečeniu INSPIRE prioritných datasetov v oblasti IPKZ a EU Registry (Zápis zo stretnutia)
  • 03.07.2020: Telekonferencia END & INSPIRE (Zápis zo stretnutia)

Relevantné podklady:

PSVSS

Pracovná skupina pre využívanie súborov a služieb priestorových údajov. Hlavným cieľom TPVSS bolo pripraviť analýzu legislatívnych možností v oblasti prístupu a zdieľania digitálneho priestorového obsahu a funkcionality vo väzbe na špecifické podmienky SR a navrhnúť usmernenia pre dotknuté subjekty na implementáciu legislatívnych požiadaviek v tejto oblasti do praxe. PSVSS bola zriadená na základe rozhodnutia Koordinačnej rady NIPI a sformovaná na základe tejto výzvy.

Zoznam rámcových dokumentov, vrátane prehľadu zastúpenia jednotlivých povinných osôb a dotknutých subjektov v ako aj odkazu na zápisy jednotlivých rokovaní TPVSS.

Pracovné stretnutia:

Relevantné podklady:

PS TN

Pracovná skupina pre podporu implementácie INSPIRE pre tému Dopravné siete (Transport Network - TN).

Pracovné stretnutia:

PS HY

Pracovná skupina pre podporu implementácie INSPIRE pre tému Hydrografia.

Pracovné stretnutia:

Relevantné podklady:

PS LC&LU

Pracovná skupina pre podporu implementácie INSPIRE pre tému Krajinná pokrývka (Land Cover) a Využitie územia (Land Use).

Hlavným účelom zriadenia Pracovnej skupiny je podpora sprístupnenia a využívania údajov pre INSPIRE témy Krajinnej pokrývky a Využitia územia a podpora procesu stavebného konania, územného a výhľadovo i krajinného plánovania v SR.

Pracovné stretnutia:

Relevantné podklady

PS SU

Technická pracovná skupina pre podporu implementácie INSPIRE pre tému Štatistické jednotky (Statistical Units - SU).

Pracovné stretnutia:

  • 19.06.2020: 1. Stretnutie zástupcov ŠÚ SR a MŽP SR k problematike INSPIRE (Záznam)

PS HH

Technická pracovná skupina pre podporu implementácie INSPIRE pre tému Ľudské zdravie a bezpečnosť (Human health and safety - HH).

Pracovné stretnutia:

  • 18.08.2020: 1. Stretnutie zástupcov NCZI a MŽP SR (Záznam)