Interoperabilita

Interoperabilita

INSPIRE Interoperabilita údajov

má za cieľ zabezpečiť identifikáciu priestorových údajov, definovaných v rámci tzv. INSPIRE Tém a INSPIRE prioritných datasetov a zabezpečiť ich harmonizáciu (zjednotenie) na úrovni obsahu i spôsobu zobrazenia.

Identifikácia údajov

Vyžaduje identifikáciu všetkých priestorových údajov, ktoré sú v elektronickej forme a v správe poskytovateľov, pričom patria medzi verejné úlohy a vzťahujú sa k INSPIRE témam, alebo INSPIRE prioritným datasetom. Takto identifikované údaje v aktuálnej štruktúre sa označujú aj ako AsIs datasety je potrebné sprístupniť cez služby a zdokumentovať cez metaúdaje.

Harmonizácia údajov

Predstavuje proces zjednotenia štruktúry údajov a spôsobu reprezentácie prostredníctvom súvisiacej legislatívy a technickej  dokumentácie naprieč hranicami alebo komunitami používateľov. Proces harmonizácie má za cieľ dosiahnuť požadovanú mieru interoperability. Výsledkom harmonizácie by mal byť INSPIRE ToBe harmonizovaný dataset, sprístupnený cez INSPIRE služby a zdokumentovaný cez metaúdaje.

V prípade špecifických národných a doménových požiadaviek je možne všeobecný INSPIRE konceptuálny model rozšíriť cez koncept INSPIRE rozšírení.

Súvisiace informácie

| Legislatíva | Dokumentácia |