INSPIRE témy

Obsahový rozsah INSPIRE je vymedzený prostredníctvom 34 tzv. INSPIRE tém, ktoré sú definované v prílohe Smernice INSPIRE. Tieto témy sú rozdelené do 3 príloh.

Definície a informácie k témam definovaným v prílohe Zákona č.362/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie.

Príloha 1

Súradnicové referenčné systémy

Geodetické systémy pre jednotné referenčné informácie v priestore v podobe množiny súradníc (x, y) a nadmorskej výšky h a/alebo zemepisnej šírky, dĺžky a elipsoidickej výšky podľa osobitného predpisu

Súvisiace info:

Sústavy súradnicových sietí

Harmonizovaná sieť s viacúrovňovým rozlíšením so spoločným počiatočným bodom a štandardizovanou polohou a veľkosťou buniek siete. (Zákon č.362/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie)

Súvisiace info:

Súvisiace údaje:

Geografické názvoslovie

Štandardizované geografické názvoslovie nesídelných geografických objektov podľa osobitného predpisu.
Názvy obcí a ich častí podľa osobitného predpisu.
Názvy krajov a okresov podľa osobitného predpisu.

Súvisiace info:

Súvisiace údaje:

  • SK INSPIRE - Geografické názvoslovie

Správne jednotky

Správne jednotky rozdeľujúce oblasti, v ktorých členské štáty majú právomoc rozhodovať a/alebo vykonávajú túto právomoc na účely miestneho, regionálneho a celoštátneho riadenia, oddelené správnymi hranicami.

Súvisiace info:

Adresy

Poloha nehnuteľností založená na identifikátoroch obsiahnutých v adrese, obyčajne podľa názvu ulice, čísla domu, poštového smerovacieho čísla.

Súvisiace info:

Parcely katastra nehnuteľností

Geometrické a polohové určenie pozemku katastra nehnuteľností podľa osobitného predpisu.

Súvisiace info:

Dopravné siete

Cestné, železničné, letecké a vodné dopravné siete a s nimi súvisiaca infraštruktúra. Patria sem prepojenia medzi jednotlivými sieťami. Zahŕňajú tiež transeurópsku dopravnú sieť vymedzenú v osobitnom predpise.

Súvisiace info:

Pracovné stretnutia:

Hydrografia

Hydrografické prvky vrátane morských oblastí a všetkých ostatných vodných útvarov a objektov vzťahujúcich sa k nim vrátane povodí riek a čiastkových povodí. Ak je to možné, v súlade s vymedzeniami pojmov ustanovenými osobitným predpisom.

Súvisiace info:

Pracovné stretnutia:

Chránené územia

Oblasti vymedzené alebo spravované v rámci medzinárodných právnych predpisov, právne záväzných aktov spoločenstva a právnych predpisov členských štátov na účely dosiahnutia osobitných ochranárskych cieľov.

Súvisiace info:

Príloha 2

Výškové modely zemského povrchu

Digitálne výškové modely zemského povrchu. Patria sem nadmorské výšky pevniny, batymetria a pobrežná čiara. 

Súvisiace info:

Krajinná pokrývka (land cover)

Fyzikálna a biologická pokrývka zemského povrchu vrátane umelých povrchov, poľnohospodárskych oblastí, lesov, (polo)prírodných oblastí, mokradí, vodných útvarov.

Súvisiace info:

Pracovné stretnutia:

Ortofotosnímky

Georeferencované obrazové údaje o zemskom povrchu buď zo satelitu alebo z leteckých snímačov.

Súvisiace info:

Pracovné stretnutia:

Geológia

Geológia charakterizovaná na základe zloženia a štruktúry. Zahŕňa horninové prostredie, zvodnené horizonty a geomorfológiu.

Súvisiace info:

Príloha 3

Štatistické jednotky

Jednotky pre šírenie alebo využívanie štatistických informácií.

Súvisiace info:

Pracovné stretnutia:

Budovy

Geografická poloha budov.

Súvisiace info:

Pôda

Pôdy a podložia charakterizované podľa hĺbky, textúry, štruktúry a obsahu častíc a organického materiálu, kamenitosti, erózie, prípadne priemerným sklonom a predpokladanou schopnosťou zadržiavať vodu.

Súvisiace info:

Pracovné stretnutia:

Využitie územia

Územie charakterizované podľa jeho súčasného a budúceho plánovaného funkčného rozmeru alebo socioekonomického účelu (napr. obytný, priemyselný, obchodný, poľnohospodársky, lesnícky, rekreačný).

Súvisiace info:

Pracovné stretnutia:

Ľudské zdravie a bezpečnosť

Geografická distribúcia najčastejších ochorení (alergie, nádorové ochorenia, ochorenia dýchacích ciest atď.), informácie o vplyve na zdravie (biologické ukazovatele, pokles plodnosti, epidémie) alebo telesný či duševný stav ľudí (únava, stres atď.), ktoré priamo (znečistenie ovzdušia, chemikálie, oslabenie ozónovej vrstvy, hluk atď.) alebo nepriamo (strava, geneticky upravené organizmy atď.) súvisia s kvalitou životného prostredia.

Súvisiace info:

Pracovné stretnutia:

Verejné a štátne služby

Patria sem verejné zariadenia, napríklad kanalizácia, nakladanie s odpadom, dodávka energie a dodávka vody, administratívne a sociálne štátne služby, napríklad verejná správa, miesta civilnej ochrany, školy a nemocnice.

Súvisiace info:

Zariadenia na monitorovanie životného prostredia

Poloha a prevádzka zariadení na monitorovanie životného prostredia zahŕňa pozorovanie a meranie emisií, stavu zložiek životného prostredia a iných parametrov ekosystému (biodiverzity, ekologických podmienok vegetácie, atď.) vykonávané orgánmi verejnej moci alebo v ich mene.

Súvisiace info:

Pracovné stretnutia:

Výrobné a priemyselné zariadenia

Priemyselné výrobné podniky vrátane zariadení, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis,18) a zariadenia na čerpanie vody, bane, sklady.

Súvisiace info:

Poľnohospodárske zariadenia a zariadenia akvakultúry

Poľnohospodárske vybavenie a výrobné zariadenia (vrátane zavlažovacích systémov, skleníkov a stajní).

Súvisiace info:

Pracovné stretnutia:

Rozmiestnenie obyvateľstva – demografia

Geografické rozmiestnenie obyvateľstva vrátane charakteristík obyvateľstva a úrovní činností zoskupené podľa siete, regiónu, administratívnej jednotky alebo inej analytickej jednotky.

Súvisiace info:

Spravované / obmedzené / regulované zóny a jednotky podávajúce správy

Oblasti, ktoré sú spravované, regulované alebo využívané na podávanie správ na medzinárodnej, európskej, celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. Patria sem skládky, ochranné pásma v okolí zdrojov pitnej vody, oblasti citlivé na dusík, regulované plavebné cesty na mori alebo na rozsiahlych vnútrozemských vodných plochách a tokoch, oblasti určené na skladovanie odpadu, oblasti s obmedzením hluku, oblasti, v ktorých je povolený prieskum a ťažba, oblasti povodí, príslušné jednotky na podávanie správ a oblasti pobrežných zón.

Súvisiace info:

Zóny prírodného rizika

Citlivé oblasti charakterizované podľa prírodných rizík (všetky atmosférické, hydrologické, seizmické, vulkanické javy, ničivé požiare, ktoré môžu mať s ohľadom na ich polohu, závažnosť a početnosť vážny vplyv na spoločnosť), napr. záplavy, zosuvy pôdy a pokles terénu, lavíny, lesné požiare, zemetrasenia, sopečné výbuchy.

Súvisiace info:

Atmosférické podmienky

Fyzikálne podmienky v atmosfére. Patria sem priestorové údaje založené na meraniach, modeloch alebo na kombinácii meraní a modelov vrátane miest meraní.

Súvisiace info:

Meteorologické geografické prvky

Poveternostné podmienky a ich merania; zrážky, teplota, rýchlosť a smer vetra.

Súvisiace info:

Oceánografické geografické prvky

Fyzikálne vlastnosti oceánov (prúdy, slanosť, výška vĺn atď.).

Súvisiace info:

Morské regióny

Fyzikálne vlastnosti morí a útvarov slanej vody rozdelených na regióny a podregióny so spoločnými vlastnosťami.

Súvisiace info:

Biogeografické regióny

Oblasti s pomerne rovnorodými ekologickými vlastnosťami so spoločnými vlastnosťami.

Súvisiace info:

Habitaty a biotopy

Geografické oblasti, pre ktoré sú charakteristické špecifické ekologické vlastnosti, procesy, štruktúra a (pre život dôležité) funkcie, ktoré fyzikálne podporujú organizmy žijúce na ich území. Patria sem suchozemské a vodné oblasti rozlíšené podľa geografických, abiotických a biotických prvkov, buď výhradne prírodné, alebo poloprírodné.

Súvisiace info:

Výskyt druhov

Geografické rozdelenie výskytu živočíšnych a rastlinných druhov zoskupený podľa siete, regiónu, administratívnej jednotky alebo inej analytickej jednotky.

Súvisiace info:

Zdroje energie

Zdroje energie vrátane uhľovodíkov, vodnej energie, energie z biomasy, solárnej energie, veternej energie atď., ak je to možné, vrátane informácie o šírke a dĺžke rozlohy zdroja.

Súvisiace info:

Ložiská nerastných surovín

Ložiská nerastných surovín zahŕňajú energetické, rudné, nerudné a stavebné suroviny vrátane situovania ich zásob.

Súvisiace info: