V proces budovania, prevádzky a rozvoja INSPIRE na Európskej úrovni kľúčovú úlohu zohrávajú nasledovné organizačné subjekty:

INSPIRE Committee (Výbor pre infraštruktúru pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE))

Regulačný charakter implementačných pravidiel INSPIRE vyžaduje aby ich Komisia prezentovala Regulačnému výboru zástupcov členských krajín nazývanému tiež INSPIRE Committee.
Na úrovni INSPIRE Committee prebiehajú diskusie a hlasovania súvisiace s legislatívne záväznými právnymi aktami . 

Viac informácií o INSPIRE Committee

INSPIRE MIG (Maintenance and implementation group)

INSPIRE MIG je strategický poradný orgán INSPIRE Committee, pozostávajúci zo zástupcov členských krajín EÚ a EFTA krajín, s cieľom zabezpečiť identifikáciu, prioritizáciu a adresovanie úloh vyplývajúcich z implementácie a zabezpečenia prevádzky INSPIRE.  Predmetné poslanie bude realizované v oblasti implementácie a prípadnej revízie súvisiacej legislatívnej a technickej dokumentácie ako aj v oblasti technológií, štandardov, metód, koherentnosti medzi jednotlivými INSPIRE komponentami a súvisiacimi komunikačnými opatreniami. Úlohou zastúpených krajín a zástupcov Európskej komisie je zabezpečiť zber a spracovanie námetov pre MIG z úrovne členských štátov, vrátane poskytovania informácií o aktivitách MIG späť na národnú úroveň. SR je v MIG zastúpená prostredníctvom SK MIG zastúpenia. V rámci MIG sa pripravuje tzv.  maintenance and implementation work programme (MIWP), ktorý definuje zoznam oblastí vyžadujúcich si priestor na diskusiu a implementačnú podporu. Posledný INSPIRE MIWP je vymedzený na obdobie 2021 - 2024.

Viac informácií o INSPIRE MIG

INSPIRE MIG -T

MIG podporuje jedna stála podskupina zameraná na technické aspekty (MIG-T), ako aj niekoľko dočasných podskupín zameraných na špecifické činnosti definované v MIWP. MIG je doplnený o skupinu odborníkov z radov zainteresovaných strán. Odborníci v tejto skupine budú povolaní, keď sa vytvoria podskupiny MIG, aby sa zaoberali špecifickými otázkami implementácie alebo údržby, ale tiež poskytnú príležitosť osloviť odborníkov, ktorí sú zapojení alebo majú záujem o konkrétne aspekty implementácie alebo údržby INSPIRE. Členské štáty (v prípade SK prostredníctvom SK MIG zastúpenia) môžu nominovať členov jednotlivých pracovných skupín participujúcich na aktivitách z expertov nominovaných v Pool of Experts. V prípade záujmu o participáciu na aktivitách MIG-T a podskupín, je možné kontaktovať SK MIG-T zastúpenie, prípadne dátovú kanceláriu NIPI.

Viac informácií o INSPIRE MIG-T