Validácia a zlepšovanie INSPIRE zdrojov

INSPIRE, publikované 30.08.2023

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky iniciovalo proces validácie INSPIRE priestorových údajov a súvisiacich služieb.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky iniciovalo proces validácie INSPIRE priestorových údajov a súvisiacich služieb.

Cieľom tejto aktivity je overenie stupňa súladu INSPIRE súborov a služieb priestorových údajov prostredníctvom INSPIRE referenčného validátora. Predmetom testovania budú datasety a súvisiace služby harmonizované podľa INSPIRE tém a INSPIRE prioritné datasety. 

Ambíciou aktivity je zdokumentovanie aktuálneho stavu súladu s legislatívnymi a technickými požiadavkami, odstránenie identifikovaných nedostatkov a príprava na INSPIRE monitoring za rok 2023 k 15.12.2023.

Výsledky validácie poskytnú aktualizáciu testovania realizovaného na jeseň roku 2022. Prvým INSPIRE datasetom s výsledkami po validácii a realizácií zlepšení sú INSPIRE - Geografické systémy sietí: