Harmonizované zdieľanie

INSPIRE harmonizované zdieľanie

Prístup k priestorovým údajom a službám predstavuje dôležitý základ pre environmentálne politiky pre všetky verejné orgány, a preto je ústredným aspektom Infraštruktúry pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve. V kontexte INSPIRE sú definované požiadavky na dokumentáciu podmienok zdieľania medzi jednotlivými úrovňami verejnej správy. 

Požiadavky na poskytovateľov

Poskytovatelia by mali čo najzrozumiteľnejšie zdokumentovať možnosti a prípadné obmedzenia zdieľania priestorových údajov a služieb prostredníctvom metaúdajov. Odporúčané je eliminovanie bariér a obmedzení pri podpore opätovného využitia podporou sprístupňovania otvorených údajov (Open Data) a používanie štandardizovaných licencií (Creative commons CC-0, CC-BY).  V prípade obmedzenia prístupu je potrebné uviesť súvisiace dôvody. 

Možnosti pre používateľov

Užívatelia by mali byť schopní rýchlo a ľahko identifikovať možnosti a prípadné limity využitia priestorových údajov a služieb. Pri správnej dokumentácii cez metaúdaje by mali byť schopní vyhľadať  tie, ktoré môžu využívať bez obmedzení, prípadne je potrebné citovať ich zdroj. Rovnako tak, v prípade údajov a služieb s obmedzením by mali mať možnosť oboznámiť sa s dôvodmi obmedzenia, prípadne podmienkami pre získanie prístupu. 

Súvisiace informácie

| Legislatíva | Dokumentácia |