SmeSpire

Projekt: smeSpire

Názov: A European Community of SMEs built on Environmental Digital Content and Languages (smeSpire)

Program EC: FP7

Rámec: Cooperation

Rozpočet: 84,986.00 - preplacané z EC - 84,981.00

Zúčastnená inštitúcia za SR: SAŽP 

Začiatok: 1.5.2012

Trvanie: 2 roky

Opis:

V rámci aktivít implementácie zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie sa Slovenská agentúra životného prostredia stala partnerom organizácií z 12 krajín EÚ v medzinárodnom projekte smeSpire (A European Community of SMEs built on Environmental Digital Content and Languages). Projekt je financovaný z programu EÚ FP7 na obdobie od 1. mája .2012 do 1.mája.2014.

Projekt smeSpire vytvára softvérové, normatívne a metodické prostriedky na sprístupňovanie geopriestorových údajov o životnom prostredí pre podnikateľskú sféru malých a stredných podnikov (v krajinách Európskej únie je to kategória tzv. SME, ktorá predstavuje podniky do veľkosti 250 zamestnancov a obratom do 50 mil. euro).

Ciele projektu:

Cieľom projektu je podporiť participáciu malých a stredných podnikov na používaní, resp. tvorbe celoeurópskej distribuovanej databázy geopriestorových údajov zameraných na životné prostredie (INSPIRE – pozri http://inspire.gov.sk/).

Špecifické ciele projektu:

 • Posúdenie trhového potenciálu malých a stredných podnikov vo vzťahu k INSPIRE ako neoddeliteľnej súčasti Digitálnej agendy pre Európu. Súčasťou je aj zmapovanie prekážok (najmä chýbajúcich informácií), ktoré by mohli brániť malým a stredným podnikom vstúpiť na tento trh.
 • Vytvoriť a podporovať využívanie katalógu tzv. Best Practices, obsahujúceho osvedčené postupy a príklady z praxe manažmentu ochrany životného prostredia.
 • Vývoj viacjazyčného tréningového programu pre odborníkov z oblasti manažmentu digitálnych údajov o životnom prostredí.
 • Vytvorenie partnerskej siete vývojármi progresívnych technológií a poskytovateľmi digitálnych údajov slúžiacej na prenos konkrétne použiteľných znalostí v rámci celej Európy, vzájomne prepájajúcej výskumné centrá, agentúry pre životné prostredie.

Kokrétne výstupy:

 • Posúdenie trhového potenciálu malých a stredných podnikov 12 účastníckych krajín vo vzťahu k iniciatíve EÚ INSPIRE.
 • Vzdelávací balík, obsahujúci odborný vzdelávací materiál (osnovy), ktorý je navrhnutý pre účely vzdelávania odborníkov z oblasti analýzy, údržby (správy) a využívania environmentálnych údajov. Balík školení, vrátane katalógu preloženého do všetkých oficiálnych jazykov zúčastnených členských krajín, bude k dispozícií na elektronickej školiacej platforme (e-learning).
 • Katalóg osvedčených postupov, vrátane poučenia z neúspešných výsledkov, v oblasti manažmentu environmentálnych údajov celej Európy.
 • Propagácia projektu v podobe tzv. smeSpire dní, zahŕňajúce vzdelávacie semináre, ktoré majú byť organizované v 12 účastníckych krajinách, prípadne organizované ako ePractice dielne.
 • Vytvorenie siete malých a stredných podnikov a ďalších zainteresovaných inštitúcii s cieľom preklenúť priepasť medzi dopytom po environmentálnych údajoch, ktorý je na jednej strane stimulovaný aktivitami v rámci INSPIRE a na strane druhej ponukou riešení na báze informačno-komunikačných technológií s využitím geopriestorových údajov (geo-IKT).
 • Obchodný model, ktorý si kladie za cieľ umožniť existujúcim, ale aj novým malým a stredným podnikom, pracujúcim v oblasti geo-IKT, ekonomicky zhodnotiť technologické inovácie, ktoré sú súčasťou INSPIRE implementačného procesu.
 • Databáza obsahujúca informácie o malých a stredných podnikoch v Európe pôsobiacich na poli geo-IKT, ktorá bude napomáhať pri tvorbe komplexných obchodných štúdii a to aj po ukončení smeSpire projektu. Súčasťou budú vyhľadávacie mechanizmy, ktoré na základe určitých parametrov umožnia výber konkrétnych podnikov z uvedenej databázy.
 • Zlepšenie všeobecného povedomia o význame interoperability, o EIS/EIF (Európska stratégia pre interoperabilitu/Európsky rámec pre interoperabilitu) a o relevantných výsledkoch z programu ES ISA (Interoperabilné riešenia pre európske orgány verejnej správy).

Malé a stredné podniky môžu pomôcť krajinám plniť nariadenia smernice INSPIRE, rovnako aj umožniť vytváranie nových trhových príležitostí. Zároveň môžu získať zvýšený potenciál pre inovácie a vytváranie ďalších pracovných miest. Vzhľadom k legislatívnym požiadavkám pre vykonávanie smernice sa INSPIRE stáva vstupným bodom pre kľúčové obchodné príležitosti, vytváranie nových a posilnenie existujúcich
perspektív.

WWW stránka projektu: http://www.smespire.eu/