Novinky

Verejná konzultácia k štúdii uskutočniteľnosti k projektu „Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám“
4. 9. 2018
Vo väzbe na podporu výkonu koordinácie tvorby a prevádzky národnej infraštruktúry priestorových informácií v SR, ktorá poskytuje geopriestorovú podporu pre výkon elektronizácie verejnej správy Ministerstvo životného prostredia SR sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti pre projekt „Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám“.

Užívateľský prieskum "Lepšie GeoDáta pre Slovensko" (Efektívna správa priestorových údajov a služieb)
19. 6. 2018
V súvislosti s prípravou rovnomerného reformného zámeru Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pripravilo tento prieskum s cieľom posilniť komunikáciu s poskytovateľmi a užívateľmi priestorových údajov, tak aby sa zabezpečila ich vyššia a lepšia dostupnosť ako aj opätovná využiteľnosť v celospoločenskom kontexte.

INSPIRE monitoring 2018 + štatistiky
31. 5. 2018
Harmonizované údaje za témy z prílohy 1 by už mali byť k dispozícii prostredníctvom INSPIRE sieťových služieb a zdokumentované prostredníctvom INSPIRE metaúdajov. Slovenská republika tento rok prvý krát poskytla informácie o stave infraštruktúry priestorových informácií cez tzv. INSPIRE monitoring automatizovaným spôsobom.

Do pozornosti

NG:

RPI

INSPIRE  - základné informácie