Publikácia SK INSPIRE Country Fiche a monitoringu 2024

INSPIRE, publikované 30.04.2024

Finálna verzia správy hodnotiacej implementáciu INSPIRE na Slovensku za rok 2023 bola sprístupnená

Finálna verzia správy hodnotiacej implementáciu INSPIRE na Slovensku za rok 2023 bola sprístupnená

Predmetná správa v stručnosti sumarizuje stav infraštruktúry priestorových informácií v Slovenskej republike.

Rok 2023 bol prioritne zameraný na aktualizáciu hlavných komponentov infraštruktúry, posilnenie dostupnosti zdrojov INSPIRE, zosúladenie s úsilím Open Data / High value datasets a zlepšenie monitorovania infraštruktúry. Postupne boli spustené nové verzie Národného geoportálu, Registra priestorových údajov, ako aj Národnej webovej stránky INSPIRE s cieľom podporiť koordináciu na centrálnej úrovni. Pri porovnaní výsledkov monitorovania INSPRIE od roku 2022 sa najvýraznejší pokrok dosiahol v oblasti zhody metadát služieb a dostupnosti datasetov prostredníctvom prezeracích a sťahovacích služieb.

Hlavnou výzvou zostáva zabezpečenie súladu súborov priestorových údajov s požiadavkami na interoperabilitu a niektoré typy sieťových služieb. Zložitosť požiadaviek INSPIRE, ako aj obmedzené kapacity na strane poskytovateľov údajov stále vytvárajú značné obmedzenia. Zastúpenie datasetov a služieb, vrátane ich dokumentácie metaúdajmi výrazne zaostáva na regionálnej a lokálnej úrovni. 

Viac informácií