Kompozícia environmentálnych rizík

Martin Koška, Jozef Nováček, Martin Tuchyňa, publikované 29.04.2024

Priestorové rozloženie identifikovaných environmentálnych rizík.

Priestorové rozloženie identifikovaných environmentálnych rizík.

Prostredníctvom tejto mapovej kompozície sú sprístupnené informácie o oblasti ľudského vplyvu, ktoré sú sledované z dôvodu ich možného negatívneho dosahu na zdravie obyvateľov a kvalitu životného prostredia. Každý dataset predstavuje lokalitu vymedzenú legislatívne resp. je sledovaná na základe realizovaných plánov na monitorovanie a sanáciu. Mapová kompozícia obsahuje údaje z nasledovných zdrojov:

  • Informačný systém integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania - Prevádzky IPKZ
  • Národný register znečisťovania - Výrobné zariadenie
  • Národný emisný informačný systém - Časť výrobnej inštalácie
  • Skládky TKO SR M 1:50 000 - Register Geofondu
  • Monitoring environmentálnych záťaží - Lokality
  • Monitoring environmentálnych záťaží - Objekty
  • Environmentálne záťaže Slovenskej republiky
  • Informačný systém prevencie závažných priemyselných havárií (Register podniky) hranice areálov podnikov
  • Informačný systém nakladania s ťažobným odpadom - Register úložísk ťažobného odpadu

Súvisiace správy