Poskytovatelia

Poskytovatelia sú zastúpení tvorcami a distribútormi priestorových informácií. V kontexte INSPIRE je možné túto cieľovú skupinu rozdeliť na dve podskupiny:

Povinné osoby

Povinné osoby sú poskytovatelia priestorových informácií definovaný v zmysle Zákona NIPI  (§ 3 Zákona NIPI):

  • ústredný orgán štátnej správy, miestny orgán štátnej správy, vyšší územný celok a vo vzťahu k samosprávnej pôsobnosti obec (ďalej len „orgán verejnej správy“);
  • právnická osoba zriadená zákonom a právnická osoba založená alebo zriadená orgánom verejnej správy podľa osobitného predpisu, ktorá plní verejné úlohy a štátny podnik;
  • fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá plní úlohy na základe zmluvy s povinnými osobami v predchádzajúcich dvoch bodoch.

Minimum Povinnej osoby

Dobrovoľní prispievatelia

Alebo tzv. Tretie strany v kontexte toho istého zákona, teda každá osoba iná ako povinná osoba.

Povinné osoby musia a Dobrovoľní prispievatelia môžu zdokumentovať svoje priestorové údaje prostredníctvom Registra priestorových informácií.