Metaúdaje

INSPIRE Metaúdaje

Metaúdaje umožňujú jednotným spôsobom popísať priestorové údaje a služby ich poskytovateľom, tak aby ich následne používatelia vedeli ľahko vyhľadať a na základe ich obsahu zvážiť ich využiteľnosť, prípadne sa vedieť spojiť s poskytovateľom pre získanie ďalších podrobností.  

Poskytovanie metaúdajov

Povinné osoby sprístupňujú metaúdaje o súboroch priestorových údajov a službách priestorových údajov Registru priestorových informácií

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky následne zabezpečuje sprístupňovanie metaúdajov cez Národnú vyhľadávaciu službu.

Využívanie metaúdajov

Metaúdaje je možné využiť na vyhľadávanie priestorových údajov a  vyhodnocovanie vhodnosti ich použitia.  

K metaúdajom je možné pristupovať prostredníctvom web aplikácií ako napríklad:

Prípadne aj cez desktop GIS aplikácie ako napríklad QGIS.

Súvisiace informácie

| Legislatíva | Dokumentácia |