Využívanie zobrazovacích služieb17.2.2018

Usmernenie o možnostiach využívania INSPIRE zobrazovacích služieb.

Zobrazovacie služby sú v kontexte INSPIRE služby, ktoré umožňujú prinajmenšom zobraziť, navigovať, priblížiť/vzdialiť, sledovať alebo prekrývať prehliadateľné súbory priestorových údajov a zobraziť informácie o legende a akýkoľvek príslušný obsah metaúdajov (Smernica INSPIRE 2007/2/ES). Základom pre INSPIRE zobrazovacie služby sú medzinárodné štandardy OGC WMS a WMTS prostredníctvom INSPIRE usmernení pre sieťové služby.


Užívatelia zobrazovacích služieb môžu ich prostredníctvom vidieť priestorovú reprezentáciu (mapy) obsiahnutých priestorových údajov v podobe vrstiev.

Ich rýchle vyhľadanie v Registri priestorových informácií (RPI) je možné prostredníctvom Vyhľadávania podľa INSPIRE - Typ služby.


Obr.1.Vyhľadanie zobrazovacích služieb v RPI


Obr.2.Výsledky vyhľadávania zobrazovacích služieb v RPI


Obr.3.Pripojenie zobrazovacej služby a výber vrstiev v RPI


Obr.4.Zobrazenie obsahu zobrazovacej služby v RPI

 

Prípadne si užívatelia môžu zobraziť ďalšie atribútové údaje, ak takými priestorové údaje v službe disponujú a ich zobrazenie je v danej službe povolené.


Obr.5.Zobrazenie atribútových informáci k vrstve  zobrazovacej služby v RPI


Obsah zobrazovacích služieb je možné zobraziť aj v iných webmapových klientských aplikáciách, pričom je potrebné použiť prístupovú url adresu danej služby, ktorú je možné nájsť v metaúdajoch (položky:Prípojné miesto služby, Možnosti prenosu).


 

Obr.6.URL prístupová adresa koncového bodu zobrazovacej služby v detailnom zobrazení metaúdajov pre danú zobrazovaciu službu v RPI


Prístupovú adresu pre danú zobrazovaciu službu je následne možné vložiť do web mapového klienta (napr. mapshup), kde po výbere typu služby (WMS) a konkrétnych vrstiev priestorových údajov je možné tieto pripojiť a zobraziť. 

  

Obr.7.Pripojenie zobrazovacej služby prostredníctvom webmapovej klientskej aplikácie mapshup.


Obr.8.Vizualizácia obsahu zobrazovacej služby prostredníctvom webmapovej klientskej aplikácie mapshup.


Podobne je možné obsah zobrazovacích služieb pripojiť aj do desktopových gis aplikácií (napríklad QGIS), v ktorých sa najčastejšie tieto služby používajú v kombinácii s ďalšími údajmi napríklad ako podkladové údaje, alebo pre kartografické výstupy.

Obr.9.Pripojenie zobrazovacej služby prostredníctvom desktop gis aplikácie QGIS.