JPPÚS

Informácie k projektu Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám (JPPÚS).

Štúdia uskutočniteľnosti: Dokumentácia v MetaIS

11.10.2018 Zoznam národných projektov OPII v. 5.1 (s rozšírenou štruktúrou údajov)

Prezentácie:

T