(organizátori si vyhradzujú právo zmeny)

 

Program druhého workshopu pre zástupcov jednotlivých rezortov

- expertov pre implementáciu zákona o NIPI 3/2010 Z.z.

 SEV Harmónia Modra

18. november 2010


  18. november 2010 štvrtok

09:00 – 09:30

  registrácia účastníkov

09:30 – 11:00 – 1.  blok stretnutia, moderátor Marek Žiačik

09:30 – 9:45

 Jaroslav Piroh: otvorenie, privítanie, vzájomné zoznámenie, privítanie nových  účastníkov, stručné zhrnutie obsahu a dôvodov stretnutia

09:45 – 10:30

  Jaroslav Piroh: vyhodnotenie plnenia úloh zadaných na predchádzajúcom  stretnutí – podľa zverejnených záverov (226 KB)

10:30 – 11:00

 prestávka

11:00 – 12:00  – 2.  blok stretnutia, moderátor Jaroslav Piroh

11:00 - 12:00

  prezentácie skúseností povinných osôb pri realizácii záverov z 1. workshopu

12:00 - 13:00  prestávka na obed

13:00 – 13:40 – 3.  blok stretnutia, moderátor Martin Koška

13:00 – 13:20

  Marek Žiačik: aktuálny stav v EÚ INSPIRE legislatíve  (169 KB)

13:20 – 13:40

 Marek Žiačik: Nariadenie EC č. 268/2010 z 29. marca 2010 o prístupe inštitúcií a  orgánov Spoločenstva k súborom a službám priestorových údajov členských štátov za harmonizovaných podmienok - realizácia tohto predpisu v praxi na Slovensku (147 KB)

13:40 – 15:00 – 4.  blok stretnutia, moderátor Marek Žiačik

13:40 - 14:00

 Martin Koška: nasledujúce dôležité „milestones“ (09. november 2011) - INSPIRE sieťové služby (156 KB)

14:00 - 15:00

  Jaroslav Piroh: prednesenie záverov  stretnutia