Úroveň SK

Proces koordinácie transpozície, implementácie a zabezpečenia prevádzky infraštruktúry priestorových informácií v Slovenskej republike je realizovaný prostredníctvom nasledovných organizačných zložiek:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR)

V Slovenskej republike bola úloha gestorstva za Smernicu INSPIRE  zadaná uznesením vlády Slovenskej republiky č. 745 z 03.10.2007 Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR). Transpozícia bola vykonaná zákonom o NIPI , ktorý nadobudol účinnosť 01.02.2010. MŽP SR taktiež zabezpečuje organizáciu aktivít Koordinačnej Rady Národnej Infraštruktúry Priestorových Informácií (KR NIPI).

Okrem uvedeného zabezpečuje aj plnenie úloh:

 

Koordinačná Rada Národnej Infraštruktúry Priestrorových Informácií (KR NIPI)

Koordinačným orgánom pre budovanie a prevádzku infraštruktúry priestorových informácií v Slovenskej republike je Koordinačná rada Národnej infraštruktúry pre priestorové informácie (KR NIPI).

KR NIPI je tvorená zástupcami jednotlivých ústredných orgánov štátnej správy a samosprávy, podľa zákona o NIPI. Je zriadená rozhodnutím ministra životného prostredia, pričom jej hlavnou úlohou je koordinácia činnosti povinných osôb pri uplatňovaní zákona o NIPI. Členov menuje a odvoláva minister životného prostredia.

Viac informácií o KR NIPI

Slovenská Agentúra Životného Prostredia (SAŽP)

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) je výkonnou, odbornou organizáciou MŽP SR s celoslovenskou pôsobnosťou zameranou na starostlivosť o životné prostredie a tvorbu krajiny v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja.  SAŽP je zapojená do procesu implementácie Smernice o INSPIRE poskytovaním súčinnosti MŽP SR.

Okrem toho SAŽP zabezpečuje podporu technickej a obsahovej implementácie Smernice o INSPIRE na úrovni rezortu MŽP SR a aktívne vytvára riešenia využiteľné aj pre národnú úroveň.

Expertná skupina Národnej Infraštruktúry Priestrorových Informácií (ES NIPI)

Koordinačná rada zriadila ES NIPI pre účely praktickej a technologickej implementácie svojich rozhodnutí. Expertná skupina sa skladá z odborných pracovníkov nominovaných povinnými osobami. Expertná skupina pripravuje podklady pre koordinačnú radu na základe úloh vyplývajúcich z rokovaní koordinačnej rady a predkladá ich na rokovaní koordinačnej rady. Rokovania expertnej skupiny zvoláva Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá koordinuje činnosť expertnej technickej skupiny. Z rokovaní expertnej skupiny zástupca Slovenskej agentúry životného prostredia vytvára zápis o ktorom písomne informuje všetkých členov koordinačnej rady.

Viac informácií o ES NIPI

Koordinačným orgánom pre budovanie infraštruktúry je Koordinačná rada Národnej infraštruktúry pre priestorové informácie (Koordinačná rada NIPI) tvorená zástupcami jednotlivých ústredných orgánov štátnej správy a samosprávy, podľa zákona o NIPI. Koordinačná rada NIPI je zriadená rozhodnutím ministra životného prostredia. Jej hlavnou úlohou je koordinácia činnosti povinných osôb pri uplatňovaní zákona o NIPI.  Členov menuje a odvoláva minister životného prostredia[S1] .


 [S1]Toto platí aj pre zástupcov z ostatných rezortov? Nie je formálny proces iný?