Závery prvého wokshopu expertov pre NIPI28.9.2010

Ako sme Vás už na našich stránkach informovali, v dňoch 21. - 22. septembra SAŽP zorganizovala prvý workshop technických expertov pre národnú infraštruktúru pre priestorové informácie. Stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch SEV v Modre - Harmónii

Stretnutie otvorila príhovorom Daniela Navrátilová z odboru informatiky Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia, a regionálneho rozvoja. Podujatie pokračovalo v zmysle zverejneného programu príspevkom riaditeľa Centra environmentálnej informatiky SAŽP Jaroslava Piroha, ktorý oboznámil účastníkov s cieľmi workshopu v kontexte s blížiacimi sa dôležitými termínmi vyplývajúcimi z Roadmap INSPIRE a zo zákona 3/2010 Z.z. o NIPI, ďalej objasnil dôvody a ciele stretnutia, ďalšou prejednávanou témou bolo zostavenie a aktualizácia zoznamu povinných osôb v zmysle zákona o NIPI a zdôvodnenie potreby vedenia takéhoto zoznamu. Poobednajšia časť stretnutia bola orientovaná predovšetkým na problematiku metaúdajov. Tému príspevkom otvoril Tomáš Řezník z Masarykovej Univerzity Brno a pútavo predstavil problematiku metaúdajov, na jeho prezentáciu nadviazal Ján Tóbik zo SAŽP, ktorý predstavil metainformčný systém rezortu životného prostredia, o  možnostiach vytvárania metaúdajov prostredníctvom nového metaúdajového editora oboznámil zúčastnených Peter Mozolík, o iných možnostiach vytvárania metaúdajov hovoril Martin Koška a na záver programu prvého dňa workshopu Tomáš Řezník oboznámil účastníkov o úvode k problematike sieťových služieb. Druhý deň workshopu bol zameraný tématicky na dátové špecifikácie,  sieťové služby a praktícké ukážky zdieľania webových mapových služieb. Podujatia sa zúčastnilo 29 zástupcov 15 organizácií z viacerých rezortov.

 

Účastníci sa na záver zhodli na viacerých odporúčaniach a záveroch, ktoré boli zhrnuté nasledovne:

 

č.

Záver - odporúčanie

Termín

Zodpovedá

1.    

Aktualizovať prehľad povinných osôb a prehľad súborov priestorových údajov - využiť on-line formulár
15.10.2010 PO

2.

Vyplniť metaúdaje o dátových zdrojoch vo svojej pôsobnosti využiť pripravený metaúdajový editor
15.10.2010 PO - rezort MŽP

3.

Vyplniť metaúdaje o dátových zdrojoch vo svojej pôsobnosti, buď prostredníctvom pripraveného metaúdajového editora, alebo vytvoriť metazáznamy prostredníctvom predpísaného xml dokumentu a oznámiť SAŽP jeho vytvorenie prípadne sprístupnenie
15.11.2010 PO mimo rezort MŽP SR

4.

Na stránku http://inspire.enviroportal.sk umiestniť :
  • súčasný prehľad organizácií, ktoré produkujú priestorové   údaje, tento prehľad priebežne aktualizovať
  • roadmap realizácie INSPIRE – NIPI v súvislosti s RPI
  • prezentácie z workshopu 21.– 22.9.2010
  • závery workshopu 21.– 22.9.2010
24.9.2010 SAŽP

5.

V rámci propagácie aktivít NIPI, INSPIRE :
na www stránky organizácií zapojených do aktivít INSPIRE, NIPI umiestniť odkaz na stránku http://inspire.enviroportal.sk
30.10.2010 účastníci workshopu

6.

Pri spracovávaní podkladov k vykonávacej vyhláške k zákonu č. 3/2010 bližšie definovať úlohy a poslanie „povinnej osoby“ (rola zodpovednej osoby a pod.) v termíne spracovania vyhlášky SAŽP

7.

Spracovať materiál do rokovania vlády, v ktorom budú definované úlohy pre rezorty vyplývajúce zo zákona č.3/2010, ktoré treba realizovať v najbližšom období, vrátane budovania národného geoportálu 30.10.2010 SAŽP

8.

Na stránke http://inspire.enviroportal.sk  umiestniť zoznam vybraných pojmov a ich odborný výklad priebežne SAŽP

9.

Zabezpečiť verifikáciu prekladov odbornej terminológie vybraných dokumentov INSPIRE priebežne PO
PO - povinné osoby

 

Zoznam zúčastených workshopu

Program podujatia s možnosťou stiahnutia jednotlivých prezentácií