Závery druhého wokshopu expertov pre NIPI3.12.2010

Ako sme Vás už na našich stránkach informovali, dňa 18. novembra SAŽP zorganizovala druhý workshop technických expertov pre národnú infraštruktúru pre priestorové informácie. Stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch SEV v Modre - Harmónii

Účastníci sa na záver zhodli na viacerých odporúčaniach a záveroch, ktoré boli zhrnuté nasledovne:

 

č.

Záver - odporúčanie

Termín

Zodpovedá

1.    

Pokračovať v aktualizácii prehľadu povinných osôb, súborov priestorových údajov, služieb nad priestorovými údajmi- využiť on-line formulár, údaje publikovať na stránke: http://inspire.enviroportal.sk/clanky/inspire-povinne-osoby priebežne SAŽP + povinné osoby

2.

Pokračovať v tvorbe metaúdajov pre dátové zdroje :
organizácie rezortu MŽP SR použijú riešenie na tvorbu metaúdajov pripravený metaúdajový editor
do 3.12.2010
PO - rezort MŽP SR

3.

Pripraviť návrh tém (bodov) rokovania KR a na vyžiadanie MŽP ho predložiť
Pripraviť odporúčanie na zameranie činnosti medzirezortnej expertnej skupiny a na vyžiadanie MŽP ho predložiť
na požiadanie MŽP SR
SAŽP

4.

Aktívne sa zapojiť do procesu zjednocovania názorov v odborných termínoch
Poslať do SAŽP linky a návrhy súvisiace s terminológiou (SAŽP zabezpečí mechanizmus zmien a doplnkov priamo na stránke)
zoznam termínov zhromažďovať na stránke INSPIRE Terminológia
priebežne SAŽP + PO

5.

Aktualizovať a doplniť zoznam zákonov a legislatívnych dokumentov týkajúcich sa tvorby a správy priestorových údajov povinnými osobami za ich rozsah činnosti, informácie zhromažďovať na INSPIRE stránke
priebežne
PO + SAŽP

6.

Vytvoriť diskusné fórum k problematike NIPI – INSPIRE 31.12.2010
SAŽP

7.

UGKK zverejní extent pre ohraničenie územia SR pre záväzné súradnicové systémy, informáciu publikovať na INSPIRE stránke
30.11.2010 ÚGKK
PO - povinné osoby

 

Zoznam zúčastnených workshopu

Program podujatia s možnosťou stiahnutia jednotlivých prezentácií