Workshop INSPIRE@SK InfoDay II6.4.2010

dňa 30. marca 2010 v priestoroch ŠGÚDŠ v Bratislave prebehlo už druhé stretnutie pod názvom INSPIRE@Sk InfoDay II, ktoré opäť organizovala Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR.

Podujatia sa zúčastnilo viac ako 90 zástupcov rôznych subjektov zapojených do procesu budovania infraštruktúry pre priestorové informácie na Slovensku.Workshop bol organizovaný s cieľom informovať zapojenú verejnosť, predovšetkým zástupcov povinných osôb o východiskách, úlohách a riešeniach vyplývajúcich zo Smernice o INSPIRE a Zákona NR SR 3/2010 Z.z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie, ktorý je jej transpozíciou.

Stretnutie príhovorom otvoril splonomocnenec vlády SR pre informačnú spoločnosť Pavol Tarina.

Ďalší program bol rozdelený do troch tematických blokov, pričom prvý z nich sa zameriaval na informácie o legislatívnych východiskách, témami príspevkov druhého bloku boli aktuality z procesu prípravy infraštruktúry na Európskej úrovni, skúsenosti z iných členských štátov a nadchádzajúci INSPIRE Monitoring a reporting, v treťom sa pojednávalo o konkrétnych riešeniach pre sieťové služby a metaúdaje. Celý program bol doplnený o prezentácie aktivít súvisiacich s INSPIRE realizovaných rôznymi zapojenými subjektmi vrátane súkromných.

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým zúčastneným za ich čas a pozornosť, a všetkým, ktorí pomohli pri organizovaní workshopu, predovšetkým pracovníkom ŠGÚDŠ za zabezpečenie bezproblémového priebehu podujatia a sponzorom za ich príspevok.

Prezentácie v prvom bloku (.pdf):

Prezentácie v druhom bloku (.pdf):

Prezentácie v treťom bloku (.pdf):