Výzva na vyjadrenie záujmu18.2.2010

9.2.2010 bola spustená výzva pre záujemcov pre zaradenie do zoznamu kandidátov (individuálne osoby, verejné alebo súkromné organizácie, konzorciá alebo zoskupenia prevádzkovateľov služieb), ktorých úlohou bude asistovať INSPIRE Komisii v kontexte INSPIRE Smernice a príslušných vykonávacích predpisov a technických príručiek.

Výzva na vyjadrenie záujmu

Prevádzkovatelia služieb môžu byť požiadaní o podporu vývoja INSPIRE dátových špecifikácií tvorbou UML modelov a dátových špecifikácií pre prílohy I., II. a III., zapracovaním užívateľských požiadaviek, využitím prípadových štúdií, zostavovaním a vývojom technickej dokumnetácie a príkladov použitia INSPIRE dátových špecifikácií. Rovnako môžu spolupracovať na požiadavkách podpory vývoja špecifikácií a implementácií sieťových služieb a INSPIRE geo-portalu v nadväznosti na štúdie o architektúre, službách priestorových údajov, o službách  umožňujúcich spustenie služieb, službách interoperability, harmonizácie, a registroch, alebo pri vývoji webových a iných aplikácií.
Kontrahujúca organizácia bude pozývať všetkých kandidátov zo zoznamu alebo niektorých vybratých na základe objektívnych nediskriminujúcich kritérií. S vybratými kandidátmi budú uzatvorené špecifické kontrakty.
Detailnejšie informácie o výzve nájdete na stránkach JRC.