Vyhodnotenie pripomienkovania SK prekladov vykonávacích predpisov18.5.2010

Dňa 14.5.2010 Slovenská agentúra životného prostredia odoslal Európskej komisii výsledky pripomienkovania slovenských prekladov vykonávacích predpisov pre interoperabilitu údajov a sieťové služby

Možnosť zapojiť sa do tohto procesu ponúkla Európska prekladateľská agentúra prostredníctvom SAŽP. Cieľom bolo zabezpečenie konzistentnosti a pojmovej presnosti prekladov týchto špecifických, odborných dokumentov. Možnosť zapojiť sa sme oznámili článkom zo dňa 21.04.2010, ukončenie pripomienkovania bolo stanovené na dátum 07.05.2010, pripomienky museli byť odovzdané komisii do 14.05.2010. Do procesu pripomienkovania sa zapojili dve organizácie zo Slovenska, konkrétne Úrad geodézie, kartografie a katastra a Slovenská agentúra životného prostredia. Výsledky pripomienkovania sumarizované do šablón spolu s návrhom na prijatie konkrétnych pripomienok boli odoslané prostredníctvom elektronickej pošty.

Touto cestou chceme poďakovať všetkým prispievateľom a veríme, že pripomienky v navrhovanej forme budú zohľadnené v konečnom znení vykonávacích predpisov.

Výsledky pripomienkovania vykonávacích predpisov pre dátové špecifikácie (117 KB)

Výsledky pripomienkovania vykonávacích predpisov pre sieťové služby (102 KB)