Súradnice pre Geografické ohraničenie SR od ÚGKK4.12.2010

Jedným z výstupov 2. workshopu bola ponuka Úradu geodézie, kartografie a katastra na zverejnenie súradníc Geografického ohraničenia - Bounding boxu pre Slovenskú republiku

Na základe zákona č. 3/2010 Z.z. o NIPI §4 ods.2 musí povinná osoba vytvoriť metaúdaje o súboroch priestorových údajov a zabezpečiť, aby sa tieto metaúdaje aktualizovali. Metaúdaje musia spĺňať Nariadenie Komisie (ES) č. 1205/2008.

Jedným z prvkov metaúdajov (konkrétne prvok 4.1) je Geografické ohraničenie. Jedná sa o rozsah zdroja v geografickom priestore. Ohraničenie sa vyjadruje prostredníctvom západnej a východnej geografickej dĺžky a južnej a severnej geografickej šírky v desatinných stupňoch s presnosťou aspoň na 2 desatinné miesta.

Aby povinné osoby, ktoré opisujú údaje za celé Slovensko, používali rovnaké Geografické ohraničenie, vytvorilo ÚGKK Bounding box, ktorý odporúča uvádzať. Vzhľadom na to, že vyhľadávacie služby podporujú vyhľadávanie len v súradnicovom systéme ETRS89, nie je potrebné uvádzať Geografické ohraničenie v iných súradnicových systémoch. Tieto údaje nájdete na stránke ÚGKK

Autor článku: Mgr. Tomáš Kolaja