Stretnutie INSPIRE Committee v Bruseli28.12.2010

Dňa 16.decembra sa v Bruseli uskutočnilo 7. stretnutie INSPIRE Committe. Slovenská republika mala na stretnutí svoje zastúpenie.

Podujatie bolo zamerané predovšetkým na podanie množstva informácií zástupcom jednotlivých členských štátov o stave, novinkách a progrese v problematike INSPIRE.

V nasledovnom texte Vám prinášame stručný prehľad o prejednávaných témach.

 

Hlavné témy rokovaní v rámci stretnutia boli:

 

Vyhodnotenie aktuálneho stavu prijímania INSPIRE legislatívy

Slovensko má povinnosti splnené, Smernica bola transponovaná do národnej legislatívy, 6 členských štátov požiadavku nesplnilo – nasledujú pokuty

 

INSPIRE Monitoring a reporting

 • Slovensko požiadavky na INSPIRE MaR splnilo
 • Výsledky MaR všetkých členských štátov vrátane ich anglických prekladov sú zverejnené na stránkach JRC EC
 • po ďalšom MAR za rok 2010  budú výsledky použité pre vyhodnocovanie trendov v budovaní infraštruktúry
 • plánujú sa zmeny v excel dokumente na výpočet indikátorov

 

Správa o činnosti Initial Operating Capability Task Force (IOC TF)

 • Technical guidance pre vyhľadávacie a zobrazovacie služby boli aktualizované a sú zverejnené na INSPIRE webe, dalšia aktualizácia pripravená na koniec roka
 • Testovanie: testuje sa INSPIRE Geoportal prostredníctvom pripájania na služby geoportálov členských štátov
 • Rozšírenia nariadenia pre sieťové služby týkajúce sa ukladacích a transformačných služieb budú zaslané na začiatku budúceho roku

 

 EC INSPIRE Geo-portal

 • Tender na geoportal bol oznámený v júli 2010 – 17 ponúk sa momentálne vyhodnocuje
 • Podpis zmluvy a začiatok vývoja sa predpokladá na prvý štvrťrok 2011
 • Plne funkčný geoportal sa predpokladá na rok 2012

 

Príprava vykonávacích predpisov pre interoperabilitu súborov pre témy anexov II. a III.

 • V súčasnosti pracuje na príprave 19 pracovných skupín
 • Niektoré témy stále nie sú pokryté expertmi
 • Verzia 1.0 bola dodaná v rámci termínu
 • Do konca novembra 2010 prebiehali konzultácie
 • Koniec novembra –začiatok decembra sa uskutočnil cross themes meeting, kde sa identifikovali nedostatky, problémy a potreby a cesty pre zabezpečenie koherentnosti
 • Vo všeobecnosti sa v 1.0 javí ako dobrý dokument, doručených bolo 1230 pripomienok
 • Odporúčanie zvýšiť participáciu na tématických okruhoch zapojením širšieho počtu organizácií
 • Predpoklad finálnej verzie VP je 10. máj 2012

 

Manitenance INSPIRE infraštruktúry

 • Komisia pripravila discussion paper s tematikou maintenance
 • Členské štáty k nemu majú zaslať pripomienky do 25.2.2011
 • Bude vytvorená pracovná skupina –x-working group (X-WG), riadená komisiou, tvorená 1-2 expertmi za každú členskú krajinu-nominácie od MSCP

 

Stav prípravy vykonávacích predpisov pre INSPIRE sieťové služby a služby priestorových údajov

 • Príprava technical guidance pre ukladacie a transformačné služby bola presunutá z NS Drafting Team na IOC TF
 • Vykonávacie predpisy pre spúštacie služby sú momentálne posudzované NS Drafting team a pracovnou skupinou pre spatial data services
 • IP pre spúštacie služby bude pripravené na prijatie do konca roku 2012
 • Výskumná fáza prípravy IP pre služby priestorových údajov medzi marec 2010 – marec 2011
 • Implementačná fáza prípravy marec 2011 - 2012