SAŽP pripravila riešenie pre metaúdaje22.10.2010

V zmysle platnej INSPIRE Roadmap a Zákona č. 3/2010 Z.z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie je potrebné aby členské štáty EU do 3.12.2010 pripravili metaúdaje opisujúce súbory priestorových údajov podľa príloh I. a II. Smernice o INSPIRE.

Táto úloha sa týka všetkých povinných osôb v zmysle zákona. Organizácie rezortu životného prostredia sa na základe odporúčaní rezortnej pracovnej skupiny pre INSPIRE, ktorá k problematike metaúdajov zasadala 16.9.2010, rozhodli využiť metaúdajový editor ponúkaný SAŽP.

 Toto riešenie umožňuje vytvárať, validovať, uchovávať a vyhľadávať metaúdaje v súlade s požiadavkami Smernice o INSPIRE a jej vykonávacími predpismi.

 Pre zapojené organizácie existujú tri spôsoby ako splniť požiadavky Smernice o INSPIRE a Zákona o NIPI čo sa týka metaúdajov:

 

  • metaúdaje vytvorené iným spôsobom (vlastný metaeditor, ArcView, ...) importovať do ponúkaného editora prostredníctvom lokálnych XML prípadne ZIP súborov

  • prostredníctvom sieťových služieb vykonávať periodický harvest XML súborov zo vzdialených webových adresárov 

 

Ponúkané riešenia umožňujú vzhľadom na blížiaci sa termín 3. decembra 2010, pomerne jednoduché a ekonomicky nenáročné cesty ako predísť prípadným problémom vyplývajúcim z povinností ohľadom metaúdajov pre priestorové informácie. 

V prípade, že Vaša organizácia je povinnou osobou v rámci budovania infraštruktúry pre priestorové informácie a chceli by ste dostať viac informácií o našom riešení pre metaúdaje, kontaktujte prosím Mgr. Petra Mozolíka (tel:048/4374 145, peter.mozolik@sazp.sk), alebo Ing. Martina Košku (tel: 048/4734 143, martin.koska@sazp.sk).