Prieskum užívateľských požiadaviek pre prílohy II. a III. Smernice16.2.2010

tento prieskum je adresovaný SDI komunitám pracujúcim v rozsahu príloh II. a III. Smernice o INSPIRE a umožňuje vyjadriť požiadavky pre budúci obsah dátových špecifikácii pre tieto prílohy.

Prieskum užívateľských požiadaviek
v súlade s článkom 7(1) INSPIRE Smernice relevantné užívateľské požiadavky majú byť brané do úvahy pri vývoji implementačných pravidiel pre interoperabilitu a umožňujú harmonizáciu súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov.
Očakáva sa, že požiadavky užívateľov súvisiace s popísanými environmentálnymi úlohami pomôžu novým INSPIRE ANEX II. A III. Thematic Working Groups (TWGs) presnejšie definovať rozsah prác pri príprave špecifikácií. Výsledky prieskumu rovnako prispejú k identifikácií príslušných používateľských skupín a osôb, ktoré môžu byť potenciálne prizvané k príprave dátových špecifikácií.
Prehľad otázok týkajúcich sa prieskumu v .pdf.
Registrované SDIC a LMO sa môžu na prieskume zúčastniť prostredníctvom prihlásenia, a zadať svoje požiadavky prostredníctvom dostupného on-line formulára.
Nový užívatelia sa môžu registrovať a vyplniť formulár.

Uzávierka prieskumu je 31. marca 2010.