Odoslanie výsledkov pripomienkovania SK verzie zoznamu kódov12.8.2010

Dňa 5.8.2010, boli Európskej prekladateľskej agentúre odoslané pripomienky k prekladom INSPIRE vykonávacích predpisov - zoznamu kódov.

Proces pripomienkovania prekladov bol spustený SAŽP 29.7.2010 prostredníctvom oznamu na stránkch inspire.enviroportal.sk. Termín stanovený na odoslanie pripomienok bol 5.8.2010. Napriek krátkemu termínu sa do procesu zapoijli zástupcovia viacerých organizácií. Pripomienky od Slovenskej agentúry životného prostredia, Letových prevádzkových služieb SR, š. p. a Úradu geodézie, kartografie a katastra SR boli zozbierané, posúdené a odoslané SAŽP.

Touto cestou chceme poďakovať všetkým ktorí si našli čas a do tohto procesu prispeli.

Pripomienkovanie prekladov vytvorených Európskou prekladateľskou agentúrou má za cieľ zabezpečiť jednoznačnosť a pojmovú konzistentnosť INSPIRE vykonávacích predpisov v jazykoch členských štátov.

Pripomienky k prekladu Zoznamu kódov formou sledovania zmien (705 KB)

Sumárna tabuľka s vyhodnotením jednotlivých pripomienok (94 KB)