Novela výnosu o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy29.7.2010

Posledná novela výnosu o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy bola 8. júla 2010 publikovaná v Zbierke zákonov. Novela bola vydaná v úplnom znení so všetkými prílohami ako nový výnos č. 312/2010 Z. z.

Štandardy sú nástrojom pre zavádzanie a udržiavanie interoperability informačných systémov a využívania informačno-komunikačných technológií. Vydávané sú všeobecne záväzným právnym predpisom (výnosom), kompetentným orgánom na ich vydávanie je v súčasnosti Ministerstvo financií SR.

Problematika štandardov pre informačné systémy verejnej správyje úzko previazaná s problematikou INSPIRE a budovaním národnej infraštruktúry pre priestorové informácie.

 

Výnos o štandardoch s prílohami 663 KB

 

Viac informácií o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy nájdete na stránke INFORMATIZACIA.SK