Krakovská deklarácia o INSPIRE26.7.2010

Krakovská deklarácia o INSPIRE bola schválená na záverečnom zasadnutí konferencie "INSPIRE ako rámec pre spoluprácu" konanej 23 - 25 júna 2010 v Krakove

Celkom 670 vedcov, technikov, pedagógov, podnikateľov, manažérov, administrátorov a zástupcov občianskej spoločnosti z 50 krajín sa zhromaždilo v historickom meste Krakov, ako účastníci konferencie INSPIRE 2010, organizovanej Európskou komisiou a poľským Hlavným úradom geodézie a kartografie.

na záver konferencie prijali deklaráciu o INSPIRE v nasledovnom znení:


Berúc na vedomie, že:

 • INSPIRE vplýva na stále väčší rozsah európskych a vnútroštátnych politík a stratégií, veľmi napomáha ich rozvoju, realizácii a posudzovaniu;
 • INSPIRE priťahuje čoraz väčší záujem a podporu zo strany zúčastnených strán vo verejnom a súkromnom sektore;
 • INSPIRE infraštruktúry priestorových dát majú zásadný vplyv na poskytovanie znalostí potrebných pre zmiernenie prírodných a človekom podmienených rizik, účinnejšie využívanie prírodných zdrojov, lepšiu ochranu životného prostredia a úsilia o zmiernenie a prispôsobenie sa zmenám klímy;
 • INSPIRE infraštruktúry priestorových dát podporujú a umožňujú širokú škálu eGovernment a eEnvironment služieb vedúcich k dôležitým sociálnym a ekonomickým prínosom a úspore nákladov;
 • INSPIRE ako proces, sa javí ako dôležitý rámec pre spoluprácu, inovácie, a integráciu v oblasti sociálnych, ekonomických a environmentálnych pilierov pre udržateľný rozvoj v Európe i mimo nej.

Uznávajúc, okrem toho, že:

 • Členské štáty EÚ neustále pokračujú v implementácii INSPIRE;
 • Výskum a technologický rozvoj bude ťažiť z podstatne lepšieho prístupu k zdieľaniu priestorových údajov a informácií
 • Medzinárodné organizácie, krajiny mimo Európskej únie a mimoeurópske krajiny vyjadrili svoj záujem na využití INSPIRE metodík a osvedčených postupov.


Odporúčame preto našim vládam a organizáciám

 • Udržiavať svoje úsilie a investície pre získanie spoločenských úžitkov, ktoré INSPIRE poskytuje;
 • Zvýšiť medzinárodnú spoluprácu a úsilie pre vytvorenie INSPIRE informačnej spoločnosti bez bariér a hraníc;
 • Podporiť implementáciu INSPIRE infraštruktúr priestorových dát v krajinách mimo EÚ v Európe aj mimo nej.

Veríme, že táto deklarácia bude významným podkladom pre budovanie infraštruktúry pre priestorové informácie v EÚ a stane sa motivujúcim prvkom pre rozširovanie myšlienok INSPIRE v EÚ aj mimo nej.

 

Znenie deklarácie v anglickom jazyku

Prezentácie a videá z INSPIRE Konferencie 2010