INSPIRE povinné osoby30.9.2010

Problematika určenia povinných osôb za jednotlivé témy príloh Smernice o INSPIRE je kľúčovou otázkou pre budovanie INSPIRE na Slovensku. Jednoznačná identifikácia zodpovednosti za správu, a aktualizáciu priestorových údajov je potrebná pre ďalší rozvoj budovania infraštruktúry priestorových údajov na Slovensku.

Zákon 3/2010 Z.z. definuje povinnú osobu ako:

osobu, ktorá je povinná zúčastňovať sa na procese vytvárania a prevádzkovania národnej infraštruktúry pre priestorové informácie a je povinná zhromažďovať, uchovávať, poskytovať a šíriť jednotlivé jej zložky

v zmysle tohoto zákona sú to:

 • ústredné orgány štátnej správy, miestne orgány štátnej správy, vyššie územné celky a obce,
 • právnické osoby zriadené zákonom a právnické osoby založené alebo zriadené orgánom verejnej správy podľa osobitného predpisu,ktoré plnia verejné úlohy,
 • fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktoré plnia úlohy na základe zmluvy s povinnými osobami

Povinná osoba zodpovedá za plnenie povinností podľa tohto zákona, ak súbory priestorových údajov:

 • sú vytvorené, prijaté, aktualizované, spravované alebo uchovávané povinnými osobami alebo v ich mene v oblasti ich pôsobnosti alebo tretími stranami, ktorým boli sprístupnené sieťové služby alebo v ich mene,
 • sú v elektronickej forme,
 • patria medzi verejné úlohy a
 • vzťahujú sa aspoň k jednej z tém uvedených v prílohách č. 1 až 3. Smernice o INSPIRE

viac znenie zákona

Aktualizácia zoznamu povinných osôb je potrebná najmä pre:

 • efektívnu komunikáciu v rámci koordinačných štruktúr
 • plnenie povinností ohľadom INSPIRE Monitoringu a reportingu
 • plnenie povinností ohľadom metaúdajov, ich zber, aktualizáciu a reportovanie stavu metaúdajov voči EC
 • plnenie povinností vyplývajúcich z ďalších INSPIRE vykonávacích predpisov
 • Zodpovednosť za údržbu a aktualizáciu referenčných datasetov
 • Predchádzanie redundantnému zberu a spracovaniu údajov

Slovenská agentúra životného prostredia ako organizácia rezortu Ministerstva životného prostredia, ktoré nesie zodpovednosť za realizáciu požiadaviek vyplývajúcich zo Smernice o INSPIRE a Zákona o NIPI, pripravila pre zber údajov potrebných na vytvorenie východiskového materiálu pre tvorbu zoznamu povinných osôb jednoduchý on-line formulár. Touto cestou Vás chceme poprosiť o jeho vyplnenie za Vašu organizáciu. Vzhľadom na blížiaci sa termín vylývajúci z platnej INSPIRE Road map, ktorý stanovuje 3. december 2010 ako deadline pre vytvorenie metaúdajov za súbory priestorových údajov za prílohy 1. a 2. Smernice o INSPIRE, prosíme Vás aby ste pri vypĺňaní formuláru kládli dôraz na datasety spdajúce práve do príloh 1 a 2.

Pre lepšiu orientáciu sme pripravili aj tabuľku s návrhmi povinných osôb za tieto prílohy doplnenú o upresnenie obsahu jednotlivých tém z príloh 1., 2., a 3. Smernice podľa dokumentu D2.3_Definition_of_Annex_Themes_and_scope_v3.0 . Tabuľka je len orientačný materiál a rozsah a obsah jednotlivých tém je výrazne zostručnený, pôvodný text v AJ znenia dokumentu je vložený do komentára jednotlivých buniek, odporúčame, vzhľadom na možné nepresnosti vyplývajúce z prekladu špecifických termínov, nahliadnuť aj do znenia samotného dokumentu.

Tabuľka s návrhom povinných osôb za prílohy 1., 2. a 3. (220 kB)

 

Prehľad súčasných dátových zdrojov vytvorený na základe informácií zaslaných prostredníctvom online formuláru k 17.11.2010  (26 KB)

 

On-line formulár na zisťovanie stavu dátových zdrojov pre INSPIRE