INSPIRE Conference 2010 v Krakove1.7.2010

V dňoch 22. – 25. júna sa v krásnom meste Krakov uskutočnila INSPIRE Konferencia 2010

Podtitulom tohtoročného stretnutia zástupcov všetkých členských aj pristupujúcich európskych štátov bolo INSPIRE ako rámec pre kooperáciu. Program bol rozdelený do štyroch dní s tým, že prvý deň 22.6. sa konali workshopy s rôznou tematikou, oficiálny program zasadania za prítomnosti všetkých účastníkov sa konal v priestoroch auly a posluchární Jagelonskej Univerzity, stretnutie ďalej prebiehalo vo viacerých súbežných sekciách. Medzi prednášajúcimi malo zastúpenie aj Slovensko prostredníctvom pracovníkov Slovenskej agentúry životného prostredia, ktorí predniesli príspevok s názvom budovanie infraštruktúry pre priestorové informácie na Slovensku.  Napriek vysokému počtu účastníkov (okolo 600), bola Konferencia zvládnutá na veľmi vysokej organizačnej a obsahovej úrovni. Touto cestou ďakujeme organizátorom a aj všetkým účastníkom za prínosné a užitočné stretnutie.

fotogaléria z INSPIRE Konferencie