1. workshop expertnej skupiny NIPI31.8.2010

V termíne 21. a 22. septembra sa uskutoční 1. workshop expertnej skupiny pre podporu implementácie Zákona č. 3/2010.

V termíne 21. a 22. septembra sa uskutoční 1. workshop expertnej skupiny pre podporu implementácie Zákona č. 3/2010. Miesto wokshopu je stredisko environmtálnej výchovy - SEV SAŽP HARMÓNIA v Modre.

Dvojdňový workshop sa realizuje za účasti odborných pracovníkov z jednotlivých organizácií rezortov a ministerstiev, ktorí pracujú alebo využívajú priestorové údaje a služby.

Cieľom zostavenia expertnej skupiny pre NIPI je vytvorenie významnej nadrezortnej zložky v štruktúre koordinačných orgánov infraštruktúry, ktorá bude zabezpečovať praktickú implementáciu požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o NIPI a INSPIRE RoadMap.

Prvé stretnutie ES NIPI bude zamerané na oboznámenie pozvaných s cieľmi a metódami práce expertnej skupiny, jej štruktúrou a postavením v systéme koordinácie prác na budovaní infraštruktúry priestorových údajov na Slovensku, v rámci workshopu prebehne fórum zamerané na predstavenie stavu a rozsahu používania priestorových údajova a služieb v jednotlivých organizáciách. V prezentačnej časti odznejú príspevky expertov zo SAŽP a pozvaných hostí z českej republiky s tématikou jednotlivých INSPIRE vykonávacíchh predpisov.

Na záver workshopu bude zostavené uznesenie ktoré stanoví prvé úlohy ES NIPI systém koordinácie prác na plnení týchto úloh a ich kontrolné mechnizmy.

Zriadenie expernej skupiny pre NIPI na Slovensku bude výzmaným krokom pre zabezpečenie progresu v budovaní Národnej infraštruktúry pre priestorové informácie a implementácie Smernice o INSPIRE.